@

ProfilesTrussingStagesLifting SystemAccessoriesContact us

@

@

@

@

@

 Aluminum Truss >> Main Tubes Ø32mm,TRIO-DECO 220 Truss >>  TA-30130, Long 2000mm

EN AW6082-T6 Legierung :
 3 Punkt, Aluminum Deco Traversen TA3-220, Länge 200cm, Kantenmaß 22cm@